imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Ogłoszenia/Obwieszczenia
Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013 poz. 267 ), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 2013 poz. 1235 )
z a w i a d a m i a m
że w dniu 11.07.2014 r. na wniosek Powiatu Ostrołęckiego, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen.J. Bema 5 zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Goworowo nr UG.6220.2.2014 o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na; "Przebudowie drogi powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian od km 0+415,00 do km 6+098,00 i od km 7+613 do km 17+420 obejmującą działki o nr ewid. :
- gmina Goworowo obręb Goworowo dz. o nr 116,
- gmina Goworowo obręb Rębisze Kolonia dz. o nr 64, 172, 48,
- gmina Goworowo obręb Jawory Stare dz. o nr 207, 28/1,
- gmina Goworowo obręb Jawory Wielkopole dz. o nr 152, 179,
- gmina Goworowo obręb Jawory Podmaście dz. o nr 299, 297, 427,
- gmina Goworowo obręb Lipianka dz. o nr 673, 578/1, 579/1, 581/1, 78/1, 79/1, 86/1, 574/2, 574/3, 574/1,
- gmina Rzekuń obręb Kamianka dz. nr 276/2, 525, 530, 275,
- gmina Rzekuń obręb Korczaki dz. nr 254, 243, 10/6, 7/6, 251,

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy ( m.in. z przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce) , wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo pok. nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Goworowo i Rzekuń, miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Urzędu - Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta
Andrzej Ziemek
inspektor ds budownictwa
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC36 KB POBIERZTreść obwieszczenia2014-07-15 15:51:47162

Autor : Andrzej Ziemek
Zredagował(a) : Piotr Jakacki
Data wprowadzenia : 2014-07-15 15:50:41
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-15 15:50:41
Liczba wyświetleń : 722