imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Urząd Gminy » Ogłoszenia/Obwieszczenia
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.73 ust. 1, art. 74 i 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1235 z póż. zm. ) oraz na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U.2013 poz. 267 z póż.zm.) z a w i a d a m i a m że na wniosek BENZOL Sp.z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka z dnia 07.07.2014 roku ( data wpływu 09.07.2014 r.) w Urzędzie Gminy Goworowo , ul. Ostrołęcka 21 prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie stacji paliw na działce nr ew. 49/6 w miejscowości Goworówek, gm. Goworowo".
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium postępowania prowadzonego w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo, ul. Ostrołęcka 21 pok. nr 17.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i § 3 ust. 1 pkt.35, 36 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213 poz. 1397 z póz. zm.) przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce,
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Goworowo , wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Goworowo oraz w miejscowości położenia planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC33 KB POBIERZTreść obwieszczenia2014-07-22 09:56:44138

Autor : Andrzej Ziemek
Zredagował(a) : Piotr Jakacki
Data wprowadzenia : 2014-07-22 09:55:39
Data ostatniej modyfikacji : 2014-07-22 09:55:39
Liczba wyświetleń : 501