imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2019

Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.18.18 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.19.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr IV.20.19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.21.19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.21.19 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.22.19 w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty z
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.22.19 w sprawie terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.23.19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.23.19 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepowania w tych sprawach w ramach
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.24.19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacj
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.24.19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.25.19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadza
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.25.19 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.26.19 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.26.19 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.27.19 zmieniająca uchwałę Nr XXX18516 Rady Gminy Goworowo w sprawie
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr V.27.19 zmieniająca uchwałę Nr XXX18516 Rady Gminy Goworowo w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo księgowej i kadrowej jednostkom organizacyjnym Gminy Goworowo zaliczanym do sektora finansów pub
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.28.19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakład
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.28.19 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.29.19 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansow
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.29.19 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.30.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.30.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.31.19 w sprawie przyjęcia
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.31.19 w sprawie przyjęcia
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.32.19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla cz
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.32.19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Goworowo za udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach pożarniczych
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo NrVI.33.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kul
Uchwała Rady Gminy Goworowo NrVI.33.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.34.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Sp
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.34.19 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Społeczno
Więcej »
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.35.2019 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictw
Uchwała Rady Gminy Goworowo Nr VI.35.2019 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku
Więcej »
Uchwała Nr VII.36.19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakła
Uchwała Nr VII.36.19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr VII.37.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VII.37.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospoda
Więcej »
Uchwała Nr VII.38.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa
Uchwała Nr VII.38.19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Więcej »
Uchwała Nr VII.39.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych prz
Uchwała Nr VII.39.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goworowo od dnia 1 września 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr VIII.40.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała Nr VIII.40.19 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr VIII.41.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr VIII.41.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr VIII.42.2019 w sprawie przekazania skargi do WSA
Uchwała Nr VIII.42.2019 w sprawie przekazania skargi do WSA
Więcej »
Uchwała NR IX.43.19 zmieniająca uchwał w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Uchwała NR IX.43.19 zmieniająca uchwał w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2019-2028
Więcej »
Uchwała Nr IX.44.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr IX.44.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr IX.45.19 w sprawie zaciagniecia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinans
Uchwała Nr IX.45.19 w sprawie zaciagniecia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku w zwiazku z realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeźnie i Daniłowie
Więcej »
Uchwała Nr IX.46.19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r.
Uchwała Nr IX.46.19 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019r.
Więcej »
Uchwała Nr IX.47.19 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek
Uchwała Nr IX.47.19 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek
Więcej »
Uchwała Nr IX.48.19 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr IX.48.19 w sprawie opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr IX.49.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszko
Uchwała Nr IX.49.19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr X.50.19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Uchwała Nr X.50.19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr X.51.19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania
Uchwała Nr X.51.19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2018 rok.
Więcej »
Uchwała Nr X.52.19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Uchwała Nr X.52.19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr X.53.19 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019
Uchwała Nr X.53.19 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2019
Więcej »
Uchwała Nr X.54.19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłate zryczałtowanego dodatku energetyczne
Uchwała Nr X.54.19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłate zryczałtowanego dodatku energetycznego
Więcej »
Uchwała Nr X.55.19 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Uchwała Nr X.55.19 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Więcej »