imageimageimage


niedowidzacy
 Wyszukiwarka
 Rejestr zmian
 Sprawdź stan sprawy
 Redakcja
 Instrukcja obsługi BIP
 Statystyki odwiedzin
belka
Uchwały Rady Gminy
Uchwały 2020

Uchwała Nr XVIII.139.20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i pr
Uchwała Nr XVIII.139.20 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.140.20 w sprawie określenia rodzaju świadcze oraz warunków i sposobu ich przyznawan
Uchwała Nr XVIII.140.20 w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w palcówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.141.20 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących
Uchwała Nr XVIII.141.20 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących Radnym Rady Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.142.20 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo
Uchwała Nr XVIII.142.20 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.143.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.133.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 gru
Uchwała Nr XVIII.143.20 w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII.133.19 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołeckiemu na realizację zadania pn Rozbudowa i przebudowa ciągu ........
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.144.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację
Uchwała Nr XVIII.144.20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na realizację zadania pn Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami
Więcej »
Uchwała Nr XVIII.145.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XVIII.145.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XIX.146.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie nabycia na własnosć nieruchomoś
Uchwała Nr XIX.146.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie nabycia na własnosć nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako Wspólnota Gruntowa wsi Szczawin
Więcej »
Uchwała Nr XIX.147.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości o
Uchwała Nr XIX.147.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XIX.148.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałe Nr XIII14020 RG Gowor
Uchwała Nr XIX.148.20 RG Goworowo z dnia 5 marca 2020 roku zmieniająca uchwałe Nr XIII14020 RG Goworowo z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej
Więcej »
Uchw Nr XX.149.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchw Nr XX.149.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchw Nr XX.150.20 w sprawie zmina w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchw Nr XX.150.20 w sprawie zmina w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchw Nr XX.151.20 w sprawie wysokosci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Uchw Nr XX.151.20 w sprawie wysokosci opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchw Nr XX.152.20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowan
Uchw Nr XX.152.20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu samorządowym w Goworowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gowo
Więcej »
Uchw. Nr XX.153.20 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo
Uchw. Nr XX.153.20 w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Goworowo
Więcej »
Uchw. NR XX.154.20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapoieganiu b
Uchw. NR XX.154.20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapoieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Goworowo w 2020 roku
Więcej »
Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czys
Uchwała nr XXI.155.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczgółowego sposobu i zak
Uchwała nr XXI.156.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szczgółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z
Więcej »
Uchwała Nr XXI.157.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 marca 2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez
Uchwała Nr XXI.157.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 marca 2020r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Więcej »
Uchwała Nr XXI.158.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od ni
Uchwała Nr XXI.158.20 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, kt
Więcej »
Uchwała Nr XXII.159.20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Uchwała Nr XXII.159.20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Goworowo wotum zaufania
Więcej »
Uchwała Nr XXII.160.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykon
Uchwała Nr XXII.160.20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goworowo za 2019 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXII.161.20 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Uchwała Nr XXII.161.20 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXII.162.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchwała Nr XXII.162.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXII.163.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXII.163.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXII.164.20 w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXII.164.20 w sprawie przyjęcia WSPO Gminy Goworowo na lata 2020-2023
Więcej »
Uchwła Nr XXII.165.20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Uchwła Nr XXII.165.20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
Więcej »
Uchwała Nr XXII.166.20 w sprawie przyjęcia GPWR w Gminie Goworowo na lata 2020-2022
Uchwała Nr XXII.166.20 w sprawie przyjęcia GPWR w Gminie Goworowo na lata 2020-2022
Więcej »
Uchwała Nr XXII.167.20 w sprawie nadania Statutu GBP w Goworowie
Uchwała Nr XXII.167.20 w sprawie nadania Statutu GBP w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XXII.168.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia po
Uchwała Nr XXII.168.20 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia pomocy dzieciom i modzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postepownia w tych sprawach w ramach Lokalnego programu....
Więcej »
Uchwałą Nr XXIII/169/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.
Uchwałą Nr XXIII/169/20 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/170/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworow
Uchwała Nr XXIII/170/20 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwałą Nr XXIII/171/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwałą Nr XXIII/171/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 202
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/172/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Uchwała Nr XXIII/172/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Więcej »
Ucwała NR XXIII/173/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny
Uchwała NR XXIII/173/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/174/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie o
Uchwała Nr XXIII/174/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji ...
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.175.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo n
Uchwała Nr XXIV.175.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.176.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2
Uchwała Nr XXIV.176.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.177.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
Uchwała Nr XXIV.177.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Goworowo na rok szkolny 2020-2021
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.178.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznacz
Uchwała Nr XXIV.178.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie nabycia na własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako wspólnota Gruntowa wsi Nogawki
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.179.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru podatku od ni
Uchwała Nr XXIV.179.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXIV.180.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej - Pet
Uchwała Nr XXIV.180.20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej - Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Więcej »
Uchwała Nr XXV.181.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchwała Nr XXV.181.20 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXV.182.20 w sprawie zmian w budzecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXV.182.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXV.183.20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg g
Uchwała Nr XXV.183.20 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XXV.184.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opł
Uchwała Nr XXV.184.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.185.20 zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Uchwała Nr XXVI.185.20 zmieniająca WPF Gminy Goworowo na lata 2020-2030
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.186.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Uchwała Nr XXVI.186.20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2020
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.187.20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXVI.187.20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.188.20 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnopra
Uchwała Nr XXVI.188.20 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Goworowo lub jej jednostkom organizacyjnym
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.189.20 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie
Uchwała Nr XXVI.189.20 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla ZGK w Goworowie
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.191.20 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśn
Uchwała Nr XXVI.191.20 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XXVI.190.20 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuninie
Uchwała Nr XXVI.190.20 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuninie
Więcej »